Podmienky spracovania osobných údajov

Použité pojmy

Správca dát: FinMedia, a.s., Bencúrova 14, 821 04 Bratislava, IČO: 35770201 – prevádzkovateľ Villa GARDENIA (ďalej iba „Ubytovacie zariadenie“)

Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti Ubytovacieho zariadenia a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.

2. Ubytovacie zariadenia sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Nariadenie“).

Práva, povinnosti a mlčanlivosť

1. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov.

2. V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Ubytovacie zariadenie povinné spracovávať osobné údaje hostí. S týmito údajmi pracujú najmä:

  • Recepčná
  • Manažér
  • Marketingový pracovník

3. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi hostí zaobchádzajú výhradne v rámci služieb poskytovaných ubytovacím zariadením. Ubytovacie zariadenie ani zamestnanci neposkytujú osobné údaje hostí ďalším subjektom. Ďalšími spracovateľmi osobných údajov hostí sú:

  • Hotelový systém Previo
  • Účtovná spoločnosť CRI Market s. r. o.

4. Podmienky spracovania a zaobchádzania s osobnými údajmi hostí sú upravené v spracovateľskej zmluve medzi Ubytovacím zariadením a daným spracovateľom.

DPO (Data Protection Officer)

1. Poverencom Ubytovacieho zariadenia je Ing. Ján Margetín (margetin@villagardenia.sk). Ubytovacie zariadenie zabezpečilo poverencovi školenie potrebné s vykonávaním tejto funkcie v súlade s Nariadením.

Informácie o zákazníkoch

1. Ubytovacie zariadenie má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ dokladu, prípadné víza a účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z. z. a Zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. Podľa týchto právnych predpisov je Ubytovacie zariadenie povinné uchovávať tieto osobné údaje o zákazníkoch po dobu 5 rokov.

2. Okrem zákonom stanovených osobných údajov Ubytovacie zariadenia uchováva a spracováva aj emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred, počas a po skončení pobytu zákazníka. E-mailová adresa je využívaná taktiež na marketingové účely Ubytovacieho zariadenia, konkrétne na zasielanie nepravidelného newslettera. Z e-mailovej databázy a odberu newslettera sa môže zákazník kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz v e-mailovej správe. Ubytovacie zariadenie prehlasuje, že e-mailové adresy neposkytuje tretím osobám a subjektom.

3. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať Ubytovacie zariadenie o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchované na karte hosťa v hotelovom systéme Previo. Notársky overenú žiadosť o vymazanie osobných údajov je nutné doručiť poštou na adresu Ubytovacieho zariadenia. V prípade oprávnenej žiadosti o vymazanie osobných údajov Ubytovacie zariadenie kartu hosťa odstráni. Ubytovacie zariadenie sa však musí riadiť vyššie uvedenými zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

Technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných údajov

1. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečil ochranu spracovania osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia.

2. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

  • k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby Ubytovacieho zariadenia, ktoré budú mať Ubytovacím zariadením stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom;
  • osobné údaje budú spracovávané v priestoroch Ubytovacieho zariadenia, do ktorého budú mať prístup iba oprávnené osoby;
  • Ubytovacie zariadenie zabráni neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje;
  • Ubytovacie zariadenie vykoná také opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.

3. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov zabezpečiť, že zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, budú tak vykonávať iba za podmienok a v rozsahu stanovenom Ubytovacím zariadením. Ubytovacie zariadenie a zamestnanci budú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov a to aj po skončení pracovného pomeru v Ubytovacom zariadení.

Kamerový systém

1. Ubytovacie zariadenie využíva k prevencii a ochrane svojich zákazníkov, svojho aj ich majetku kamerový systém. Ubytovacie zariadenie prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom.


Dátum poslednej aktualizácie: 1.9.2023